Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024r. (środa) o godz. 16:00 w Domu Kultury (Kino Zefir), Rybnik Plac Pokoju 1. 


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrachunkowy 2023 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023r.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023r., informacje o pracach Rad Osiedli.
 8. Przedstawienie informacji nt. badania lustracyjnego Spółdzielni, informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 10. Podjęcie uchwał i głosowanie w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 • rozliczenia wyniku finansowego za 2023 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 roku,
 • zobowiązania Zarządu do realizacji wniosku polustracyjnego,
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 1. Zmiana Statutu Spółdzielni.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Wolne wnioski i pytania uczestników. 
 4. Sformułowanie wniosków i głosowanie nad nimi.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad,
są wyłożone w siedzibie Spółdzielni. Sprawozdania i projekty uchwał są dostępne również na stronie internetowej spółdzielni (po zalogowaniu do E-BOKa).