Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z INFORMACJĄ PRZYPOMINAJĄCĄ O GŁOSOWANIU W ZAKARESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37;
 2. Informujemy, że w związku z głosowaniem w zakresie budżetu obywatelskiego są przetwarzane Państwa dane osobowe tzn. adres e-mail, adres zamieszkania, telefon.
 3. Informujemy, że podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  – art. 6 ust. 1 pkt. f RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych tzn. przypomnienie o możliwym oddaniu głosu w zakresie budżetu obywatelskiego;
  – art. 6 ust. 1 pkt. a RODO tzn. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych udzielona na formularzu kontaktowym;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przypomnienia o możliwym oddaniu głosu w zakresie budżetu obywatelskiego.
 5. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: smp@smp.rybnik.pl.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
 8. Państwa dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym tylko na podstawie przepisów prawa lub zgodnie z art. 28 RODO.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa.
 10. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl, tel. 784 024 233.