Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP

dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Tytuł projektu:

Wdrożenie kompleksowych rozwiązań ICT w celu zasadniczej zmiany procesu świadczenia usług przez spółdzielnię mieszkaniową w Rybniku

Krótki opis projektu:

W ramach projektu planowanych jest szereg działań z zakresu wdrożenia technologii ICT do działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku: wdrożony zostanie kompleksowy Zintegrowany System Informatyczny oraz inteligentny System Zarządzania Ciepłem. Zakupione zostanie kompletne wyposażenie informatyczne niezbędne do obsługi systemu oraz wdrożenia nowych usług (wykonywanie kosztorysów, sporządzanie projektów) – tj. komputery, urządzenia mobilne, drukarki, serwery. Projekt przewiduje wdrożenie podpisu elektronicznego (ePuap), elektroniczną wymianę treści oraz digitalizację treści.

Okres realizacji projektu to 05.2019 – 04.2020, a całkowity koszt przekracza 1,36 mln zł.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest optymalizacja procesów biznesowych SM „Południe” poprzez wdrożenie rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cel ten jest spójny z celem działania 3.3, który umożliwia przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Planowane cele wynikają z szeregu potrzeb zidentyfikowanych w toku prowadzonej działalności oraz są odpowiedzią na potrzeby rynku oraz zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców

spółdzielni. Realizacja przez Wnioskodawcę inwestycji przy udziale dofinansowania unijnego pozwoli na usprawnienie działalności spółdzielni i pozwoli obniżyć koszty jej funkcjonowania, a także pozwoli wejść na nowe rynki zbytu. Kolejnym przewidywanym skutkiem będzie wzrost obrotów i zapewnienie większej stabilności finansowej SM. Realizacja projektu przyczyni się także do zwiększenia zatrudnienia w SM „Południe” o 1 etat, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie. Rozwiązanie planowane do wdrożenia w ramach projektu cechuje nowatorskość i innowacyjność w skali kraju.

Decyzja o realizacji inwestycji w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie wynika z celu określonego przez Wnioskodawcę związanego z wdrożeniem rozwiązań umożliwiających optymalizację procesów zarządczych w spółdzielni, poprawą relacji z mieszkańcami i kontrahentami a także optymalizacją wykorzystania energii cieplnej w budynkach.

Wnioskodawca zamierza osiągnąć ten cel poprzez:

– optymalizację procesów biznesowych spółki poprzez wdrożenie rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w najważniejszych obszarach jego funkcjonowania,

– zmniejszenie kosztów działalności SM „Południe” dzięki wdrożeniu inteligentnego systemu opartego o rozwiązania SI optymalizującego zużycie energii cieplnej w budynkach, pozwalającego kontrolować wysokość kosztów, zaoszczędzić energię cieplną przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego w lokalach i wyeliminowania zbędnej emisji CO2 do atmosfery.

– implementację zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie spółdzielnią optymalizującego wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania spółdzielni, w tym gospodarowanie zasobami lokalowymi, finanse i księgowość, obsługę ksiąg rachunkowych, rejestrację pism wychodzących i dokumentów przychodzących do spółdzielni

mieszkaniowej, obsługę rejestrów VAT, Biuro obsługi klienta, rozrachunki, windykację, przelewy, majątek trwały, obrót towarowo-materiałowy, zakupy i sprzedaż, kadry, zarządzanie infrastrukturą,

– wdrożenie podpisu elektronicznego poprzez profil zaufany e-PUAP umożliwiającego załatwienia ważnych spraw przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej oraz dawania odpłatnych zleceń przez firmy i kontrahentów do Spółdzielni Mieszkaniowej,

– wdrożenie nowych usług do działalności spółdzielni (usługę kosztorysowania oraz sporządzanie projektów na zlecenie mieszkańców) co spowoduje bezpośredni rozwój firmy w oparciu o wzrost przychodów z działalności,

– poprawę relacji z kontrahentami i mieszkańcami dzięki wdrożeniu e-Aplikacji i mAplikacji – czyli możliwość komunikacji i załatwienia wszystkich spraw związanych z jego obsługą przez Spółdzielnie Mieszkaniową za pomocą aplikacji internetowej i mobilnej, a sprawy wymagające podpisu będą realizowane przez profil zaufany e-PUAP,

– digitalizację danych Spółdzielni – między innymi danych dotyczących majątku Spółdzielni w tym map, dokumentacji rysunkowej budynków, dokumentacji projektowej, protokołów z przeglądów, danych pracowniczych, księgowych, członkowskich, mieszkaniowych, itp.

– pozyskanie nowych kontrahentów (nowe rynki zbytu) którzy będą zlecali SM np.: przeglądy budynków, inwentaryzacje, dokumentacje projektowe, nadzory inwestorskie, kosztorysowanie, pozyskanie wspólnot w celu ich zarządzania, utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie klatek schodowych, wynajem sal konferencyjnych, sali do uroczystości okolicznościowych,

– możliwość monitorowania przez lokatorów na bieżąco (on‑line) stanów liczników wody i ciepła, sprawdzenia ich zużycie oraz naliczonych opłat z tego tytułu,

– wzrost zadowolenia mieszkańców dzięki uruchomieniu Punktu obsługi zgłoszeń i lokatorów,

– możliwość załatwienie wszystkich spraw przez lokatorów zdalnie „bez wychodzenia z domu” drogą elektroniczną,

– wdrożenie innowacji organizacyjnej związanej z wprowadzeniem nowej organizacji pracy w SM dzięki wdrożeniu platformy do zarządzania.

Projekt jest zgodny z celem działania 3.3, który wspiera działania przyczyniające się do rozwoju nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 1 111 101,74 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 499 995,78 zł