Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP

dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

TYTUŁ PROJEKTU:

Poszerzenie działalności Spółdzielni poprzez wdrożenie innowacyjnych usług niszczenia dokumentów w klasie bezpieczeństwa P7, jak również dostosowanie działalności Spółdzielni do nowych warunków otoczenia rynkowego wraz z zabezpieczeniem przed powtórzeniem sytuacji w przyszłości

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu są działania ukierunkowane na wdrożenie do oferty spółdzielni innowacyjnej usługi niszczenia dokumentów o klasie bezpieczeństwa P7, a w razie konieczności niszczenia przyłbic i maseczek PCV z różnych instytucji i firm. Dodatkową usługą innowacyjną będzie możliwość świadczenia usług odkażania pomieszczeń o różnych powierzchniach i przeznaczeniu za pomocą zamgławiania bez konieczności zabezpieczania sprzętów elektronicznych pozostawionych w pomieszczeniach.

CELE PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zarówno utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego, jak również wzrost konkurencyjności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku. Cele te są spójne z celami szczegółowymi 2 typu projektu – „Inwestycje w MŚP” Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. „Konkurencyjność MŚP”.

Cele projektu:

– utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w przedsiębiorstwie z sektora MŚP, dotkniętym ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego,

– wzrost konkurencyjności spółdzielni poprzez wdrożenie dotychczas nieznanych w skali regionu innowacyjnych usług niszczenia dokumentów klasy bezpieczeństwa P7,

– dostosowanie przedsiębiorstwa do nowych warunków otoczenia rynkowego wraz z zabezpieczeniem przed powtórzeniem sytuacji w przyszłości,

– bezpośredni rozwój spółdzielni w oparciu o wzrost przychodów z działalności,

– rozszerzenie profilu usługowego Spółdzielni,

– optymalizacja dotychczas świadczonych procesów (uzupełnienie obecnej oferty usługowej o nowe usługi),

– poprawa BHP w przedsiębiorstwie,

– wzrost wydajności i możliwości usługowych spółdzielni,

– wejście na nowe rynki zbytu i dywersyfikacja portfolia usługowego,

– zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności i stabilności biznesowej dzięki uniezależnieniu się od dotychczasowych klientów,

– spadek bezrobocia w powiecie dzięki utworzeniu nowego, trwałego miejsca pracy w stabilnej, aktywnie rozwijającej się firmie,

– umocnienie wizerunku spółdzielni jako przedsiębiorstwa o dużym potencjale innowacyjnym, aktywnie poszukującego nowych rozwiązań.

Realizacja przez Wnioskodawcę inwestycji przy udziale dofinansowania unijnego pozwoli na wzrost konkurencyjności Spółdzielni, a także wejście na nowe rynki zbytu. Kolejnym przewidywanym skutkiem będzie wzrost obrotów Spółdzielni i zapewnienie większej stabilności finansowej. Realizacja projektu przyczyni się także do zwiększenia zatrudnienia w SM.

Realizacja projektu w zakresie przewidzianym we wniosku pozwoli zaspokoić potrzebę wnioskodawcy związaną z poprawą jakości świadczonych usług oraz dywersyfikacją działalności, poprzez wprowadzenie do swojej oferty usług bezpiecznego niszczenia dokumentów klasy bezpieczeństwa P7. W regionie nie ma firmy, która świadczy takie usługi, w kraju jest zaledwie kilka firm, które świadczą usługi niszczenia dokumentów klasy bezpieczeństwa P-7, jednak nadal są one rzadkością. Dzięki planowanym do zakupu w projekcie innowacyjnych niszczarek będzie można świadczyć usługi niszczenia dokumentów i przyłbic na najwyższym poziomie zachowując przy tym najwyższą klasę bezpieczeństwa (niespotykaną na skalę województwa) w niszczeniu dokumentów P7 (poziom bezpieczeństwa DIN 66399: od P-2 do P-7). Usługa niszczenia niejawnych dokumentów wymaga bardzo rzetelnego i odpowiedzialnego podejścia do klienta, która będzie mogła być świadczona również pod osobistym nadzorem uprawnionego przedstawiciela klienta lub dzięki zainstalowanemu monitoringowi nagrywana na nośnik cyfrowy i przekazana klientowi.

Wiele przedsiębiorstw, szczególnie tych o rozbudowanej strukturze i przetwarzających tysiące dokumentów zawierających dane wrażliwe, takie jak dane osobowe czy poufne dane dotyczące działalności rynkowej organizacji, nie posiada odpowiedniego zaplecza do zapewnienia zgodnego z prawem, trwałego usunięcia danych i informacji. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” zaoferuje rozbudowany wachlarz w pełni bezpiecznych, oszczędnych i przyjaznych dla środowiska usług, w tym niszczenie i utylizacja dokumentów oraz przyłbic i maseczek PCV z różnych instytucji i firm. Stosowany system umożliwiać będzie całkowite zabezpieczenie wrażliwej dokumentacji od momentu jej zbiórki, poprzez transport, a skończywszy na jej bezpiecznej utylizacji.

Ponadto, w ramach projektu przewidziano możliwość świadczenia usług odkażania pomieszczeń o różnych powierzchniach i przeznaczeniu za pomocą zamgławiania bez konieczności zabezpieczania sprzętów elektronicznych pozostawionych w pomieszczeniach. Powyższe rozwiąże bariery związane z funkcjonowaniem Spółdzielni i podmiotów zewnętrznych podczas sytuacji stanu epidemii, pandemii czy zaistnienia innej siły wyższej uniemożliwiającej standardowe świadczenie usług. Pozwoli także na prowadzenie działalności w zupełnie nowej branży – przez co nastąpi rozszerzenie działalności spółdzielni o zupełnie nową gałąź usług.

Wartość projektu:  892.124,15 zł 
Dofinansowanie: 616.508,55 zł