Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024r. (środa) o godz. 16:00 w Domu Kultury (Kino Zefir), Rybnik Plac Pokoju 1. 


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrachunkowy 2023 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023r.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023r., informacje o pracach Rad Osiedli.
 8. Przedstawienie informacji nt. badania lustracyjnego Spółdzielni, informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 10. Podjęcie uchwał i głosowanie w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 • rozliczenia wyniku finansowego za 2023 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 roku,
 • zobowiązania Zarządu do realizacji wniosku polustracyjnego,
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 1. Zmiana Statutu Spółdzielni.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Wolne wnioski i pytania uczestników. 
 4. Sformułowanie wniosków i głosowanie nad nimi.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad,
są wyłożone w siedzibie Spółdzielni. Sprawozdania i projekty uchwał są dostępne również na stronie internetowej spółdzielni (po zalogowaniu do E-BOKa).

Przetarg nieograniczony ustny – lokal mieszkalny – 11.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 

z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 

Przetarg nieograniczony ustny na  ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego typu M2 położonego w Rybniku, 

Os. Południe 37b/23a

o powierzchni użytkowej 30,00 m2 (IV piętro)

cena wywoławcza – 99.900,00 zł, wadium – 10.000,00 zł.


Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego 

za lokal w wysokości 738,00 zł ponosi nabywca. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy 

Spółdzielni do 10.04.2024r.

nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. 

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 11.04.2024r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 08.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na:  

 1. ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M2 – Rybnik Os. Południe 37b/23a, pow. użytk. 30 m2  (IV piętro),  cena wywoławcza – 111.000,00 zł, wadium – 11.000,00 zł 
 2. ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy przedwstępnej na adaptację pomieszczenia położonego w Rybniku Os. Południe 54 (parter), na dwa mieszkania o powierzchni 55,56 m2 i 51,28 m2 na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, cena wywoławcza – 159.000,00 zł, wadium – 16.000,00 zł. Po dokonaniu adaptacji zostanie zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności nowopowstałych lokali.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego w wysokości 738,00 zł za każde mieszkanie ponoszą wygrywający przetarg. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 07.02.2024r. na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001.

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 08.02.2024r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.