Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 16:00 w Domu Kultury (Kino Zefir), Rybnik Plac Pokoju 1. 


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
 6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 r., informacja o realizacji wniosku przyjętego przez poprzednie Walne Zgromadzenie.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r., informacje o pracach Rad Osiedli.
 8. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 10. Podjęcie uchwał i głosowanie w sprawach:

          – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,

          – rozliczenia wyniku finansowego za 2022 rok,

          – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok,

          – przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,

          – udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2022 rok,

          -oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 1. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.
 2. Wybory do Rad Osiedli.
 3. Informacja o zmianie Statutu Fundacji przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Wolne wnioski i pytania uczestników. 
 6. Sformułowanie wniosków i głosowanie nad nimi.
 7. Zamknięcie obrad.


Informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad,
są wyłożone w siedzibie Spółdzielni. Sprawozdania i projekty uchwał są dostępne również na stronie internetowej spółdzielni (po zalogowaniu do E-BOKa).