Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, odbędzie się w dniu 28 września 2022r. (środa) o godz. 16:00 w Domu Kultury (Kino Zefir), Rybnik Plac Pokoju 1. 


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
 6. Sprawozdania finansowe Spółdzielni za lata obrachunkowe 2019, 2020 i 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019r., 2020r. i 2021r., informacja o realizacji wniosku przyjętego przez poprzednie Walne Zgromadzenie.
 7. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r., 2020r. i 2021r., informacje o pracach Rad Osiedli.
 8. Przedstawienie informacji nt. badania lustracyjnego Spółdzielni, informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 10. Podjęcie uchwał i głosowanie w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019, 2020, 2021 rok,

– rozliczenia wyniku finansowego za 2019, 2020, 2021 rok,

– zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019, 2020, 2021 rok,

– zobowiązania Zarządu do realizacji wniosków polustracyjnych,

– przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019, 2020, 2021 rok,

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w latach 2019-2021r.,

– przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej za 2022 rok na dofinansowanie eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych,

– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 1. Zmiana Statutu Spółdzielni.
 2. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej, w tym określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
 3. Przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.
 4. Wybory Delegata Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
 5. Zmiana Statutu Fundacji przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wolne wnioski i pytania uczestników. 
 8. Sformułowanie wniosków i głosowanie nad nimi.
 9. Zamknięcie obrad.        

 

Informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, są wyłożone w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 205). Sprawozdania i projekty uchwał są dostępne również na stronie internetowej spółdzielni (po zalogowaniu do E-BOKa).