Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”  poszukuje kandydatów na stanowisko

„SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”

Oferujemy zawarcie umowy o pracę na okres próbny od 01.02.2023r.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (techniczne, ekonomiczne lub zarządzanie projektami);
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy pomocowych;
 • Znajomość systemu SL2014;
 • Znajomość systemu LSI,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i otwartość na zmiany;
 • Minimum 2 lata na podobnym stanowisku;
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office;
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B;

Zakres obowiązków:

 • Analiza krajowych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, dokumentacji naboru wniosków oraz powiązanych aktów prawnych niezbędnych w procedurze pozyskania dotacji,
 • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,
 • Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
 • Przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL2014, LSI ,
 • Monitorowanie poziomu i prawidłowości wykorzystania budżetów projektów,
 • Przygotowywanie wymaganych harmonogramów, sprawozdań kwartalnych i udział
  w kontrolach projektów,
 • Archiwizacja i kompletowanie dokumentacji projektowej, przygotowywanie dokumentacji do komunikacji z IZ.

Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 9 stycznia 2023 r.

Oferty CV należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, Os. Południe 37 44-253 Rybnik lub przesłać elektronicznie na adres: bkuczera@smp.rybnik.pl.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, tj. przesłanym na adres e-mail: bkuczera@smp.rybnik.pl CV, przez Spółdzielnią Mieszkaniową „Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000117149, posiadającą NIP 6421016929, REGON 272833522, którą reprezentują uprawnieni do jej łącznej  reprezentacji Prezes Zarządu – Rafał Przeczek oraz Z-ca Prezesa – Zdzisław Włodek,na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych.

Zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej: RODO), przez Administratora Danych Osobowych tzn. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe”
z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37, że:

 1.  podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 3. art. 6 ust. 1 pkt. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 4. art. 6 ust. 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl
 6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Poprzez przesłanie mojego CV na adres mailowy moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania ADO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostaną usunięte ze zbiorów ADO.
 9. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie zostaną przekazane do Państwa trzeciego.
 10. Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod tel. 784 024 233 oraz adres e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz zawarcie umowy o pracę z wybranym kandydatem. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji pod numerem  728 359 437

INSPEKTOR DS. CIEPŁOWNICTWA I INSTALACJI SANITARNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”  poszukuje kandydatów na stanowisko

„INSPEKTOR DS. CIEPŁOWNICTWA I INSTALACJI SANITARNYCH”

Oferujemy zawarcie umowy o pracę na okres próbny od 01.02.2023r.

Wymagania:

Wykształcenie: WYŻSZE TECHNICZNE

kierunek /specjalność: CIEPŁOWNICTWO lub pokrewne

Uprawnienia/umiejętności:

 • Znajomość aktualnych norm, przepisów dotyczących ciepłownictwa, energetyki, instalacji sanitarnych oraz wymogów technicznych i środowiskowych;
 • Ukończone studia techniczne na kierunku ze specjalnością ciepłownictwo lub pokrewnym (może być tegoroczny absolwent),
 • Wiedza w zakresie eksploatacji sieci i instalacji cieplnych, sanitarnych, pomp i węzłów cieplnych,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera,
 • Biegła umiejętność obsługi oprogramowania typu Office, AutoCAD, Norma Pro,
 • Mile widziane jest posiadanie uprawnień wykonawczych i/lub projektowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, sanitarnych.
 • Mile widziane jest posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji z pracownikami i użytkownikami,
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacji pracy.

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców,
 • Dokonywanie i weryfikacja odczytów wodomierzy i ciepła,
 • Analiza i rozliczanie pobranego ciepła i ciepłej wody użytkowej przez użytkowników,
 • Analiza i rozliczanie pobranej zimnej wody przez użytkowników,
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych inwestycji, modernizacji i remontów w szeroko rozumianej gospodarce cieplnej i instalacyjnej
  (w szczególności przygotowywanie i weryfikacja przedmiarów, kosztorysów),
 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów do pozyskiwania środków finansowych
 • z zewnętrznych źródeł na remonty i inwestycje z zakresu energetyki i instalacji sanitarnych,
 • Współpraca z projektantami i wykonawcami podczas realizowanych inwestycji
  i remontów (w szczególności weryfikacja kosztorysów, odbiór robót),
 • Monitorowanie przepisów oraz technologii z zakresu energetyki i instalacji sanitarnych,
 • Opracowywanie koncepcji, studiów wykonalności, raportów środowiskowych, dokumentacji przetargowych, weryfikacji projektów budowlanych, technologicznych
  i branżowych,
 • Uczestniczenie w procesie związanym z przygotowaniem, prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji związanych z ciepłownictwem, energetyką i instalacjami sanitarnymi.

Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 9 stycznia 2023 r.

Oferty CV należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – INSPEKTOR DS. CIEPŁOWNICTWA I INSTALACJI SANITARNYCH” w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, Os. Południe 37 44-253 Rybnik lub przesłać elektronicznie na adres: bkuczera@smp.rybnik.pl.

elektronicznie na adres: bkuczera@smp.rybnik.pl.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, tj. przesłanym na adres e-mail: bkuczera@smp.rybnik.pl CV, przez Spółdzielnią Mieszkaniową „Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000117149, posiadającą NIP 6421016929, REGON 272833522, którą reprezentują uprawnieni do jej łącznej  reprezentacji Prezes Zarządu – Rafał Przeczek oraz Z-ca Prezesa – Zdzisław Włodek,na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych.

Zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej: RODO), przez Administratora Danych Osobowych tzn. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37, że:

 1.  podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 3. art. 6 ust. 1 pkt. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 4. art. 6 ust. 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl
 6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Poprzez przesłanie mojego CV na adres mailowy moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania ADO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostaną usunięte ze zbiorów ADO.
 9. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie zostaną przekazane do Państwa trzeciego.
 10. Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod tel. 784 024 233 oraz adres e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz zawarcie umowy o pracę z wybranym kandydatem. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji pod numerem  728 359 437