Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konkurs na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy i ogródek działkowy

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, iż Zarząd wprowadził zmiany w regulaminie Konkursu na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy i ogródek działkowy!

Po zmianach w konkursie biorą udział WSZYSCY mieszkańcy posiadający balkon, ogórek przydomowy lub ogródek działkowy w zasobach SM "Południe", chyba, że złożą oświadczenie o braku zgody na udział w konkursie. 

Balkony i ogródki będą oceniane przez Komisję, która dokona przeglądu obiektów i wykona zdjęcia, oczywiście zgodnie z przepisami RODO. 

O terminie przeglądu mieszkańcy zostaną poinformowani przez ogłoszenia wywieszone na klatkach schodowych. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne.

Więcej szczegółów w Regulaminie lub pod numerem telefonu: 728 359 431-3.


Kadencja Rady Nadzorczej

Informujemy, iż w 2022r. upływa trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej

Przypominamy, że zgodnie z § 79 ust. 6 statutu spółdzielni do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować członkowie, którzy zalegają lub zalegali wobec spółdzielni z zapłatą opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego w ciągu 12 miesięcy przed dniem upływu terminu zgłaszania kandydatów

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branży instalacyjnej: wod.-kan.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

 

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

 

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branży instalacyjnej: wod.-kan.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2021r. z możliwością przedłużenia stosownym aneksem do umowy na kolejny rok.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa dnia 07.07.2021r. do godziny 8:45.

 

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Punkt Obsługi Mieszkańca, Os. Południe 37, 44-253 Rybnik 

 

Otwarcie ofert dnia 07.07.2021r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Zakup systemu rezerwacji usług dostępnego z poziomu strony www Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, 

44-253 Rybnik, Os. Południe 37, 

tel. 728 359 450-454 

zaprasza do złożenia oferty na:


Zakup systemu rezerwacji usług dostępnego z poziomu strony www. Spółdzielni.

Podstawowe parametry funkcjonalne:

– definiowanie cen dla poszczególnych usług,

– uwzględnianie rabatu za stałe korzystanie z usług,

– definiowanie dodatkowych opcji usługi,

– przeprowadzenie pełnego procesu rezerwacji (wybór usługi, wybór czasu rezerwacji usługi, podsumowanie kosztu usługi, rejestracja nowego klienta lub logowanie, podsumowanie zamówienia, mechanizm płatności internetowych),

– zarządzanie dostępnością poszczególnych usług,

– eksport rezerwacji,

– generowanie wiadomości e-mail.


Termin realizacji: do 31.12.2021r.

Gwarancja: 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

Termin płatności: w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

Termin składania ofert: do 23.06.2021r.W wyniku zapytania o cenę na zakup systemu rezerwacji usług dostępnego z poziomu strony www Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku wygrała firma: Paweł Kreihs z Katowic.