Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” (dotyczy budynku przy ul. Orzepowickiej 18)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” (dotyczy budynku przy ul. Orzepowickiej 18)

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 lipca 2023r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2022r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 05.12.2022r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


PYTANIE I ODPOWIEDŹ 24.11.2022r.

INSPEKTOR DS. EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”  poszukuje kandydatów na stanowisko

„INSPEKTOR DS. EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH”

Oferujemy zawarcie umowy o pracę na okres próbny od 01.01.2023r.

Wymagania:

Wykształcenie: WYŻSZE TECHNICZNE

kierunek /specjalność: BUDOWNICTWO lub pokrewne

Uprawnienia/umiejętności:

 • Znajomość aktualnych norm, przepisów dotyczących budownictwa, gospodarki nieruchomościami, ciepłownictwa, energetyki, instalacji sanitarnych oraz wymogów technicznych i środowiskowych;
 • Ukończone studia techniczne na kierunku budownictwo lub pokrewnym (może być tegoroczny absolwent),
 • Wiedza w zakresie eksploatacji budynków, sieci i instalacji cieplnych, sanitarnych.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera,
 • Biegła umiejętność obsługi oprogramowania typu Office, Norma Pro, CAD.
 • Mile widziane jest posiadanie uprawnień wykonawczych i/lub projektowych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym lub innych budowlanych.
 • Mile widziane jest posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji z pracownikami i użytkownikami,
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacji pracy.

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców,
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych inwestycji, modernizacji i remontów w szeroko rozumianej gospodarce nieruchomościami (w szczególności przygotowywanie i weryfikacja przedmiarów, kosztorysów),
 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów do pozyskiwania środków finansowych
  z zewnętrznych źródeł na remonty i inwestycje,
 • Współpraca z projektantami i wykonawcami podczas realizowanych inwestycji i remontów         (w szczególności weryfikacja kosztorysów, odbiór robót),
 • Monitorowanie przepisów oraz technologii
   z zakresu budownictwa, energetyki i instalacji sanitarnych,
 • Opracowywanie koncepcji, studiów wykonalności, raportów środowiskowych, dokumentacji przetargowych, weryfikacji projektów budowlanych, technologicznych i branżowych,
 • Uczestniczenie w procesie związanym z przygotowaniem, prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji i remontów.

Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 30 listopada 2022 r.

Oferty CV należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – INSPEKTOR DS. EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYCH” w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, Os. Południe 37 44-253 Rybnik lub przesłać elektronicznie na adres: bkuczera@smp.rybnik.pl.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, tj. przesłanym na adres e-mail: bkuczera@smp.rybnik.pl CV, przez Spółdzielnią Mieszkaniową „Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000117149, posiadającą NIP 6421016929, REGON 272833522, którą reprezentują uprawnieni do jej łącznej  reprezentacji Prezes Zarządu – Rafał Przeczek oraz Z-ca Prezesa – Zdzisław Włodek,na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych.

Zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej: RODO), przez Administratora Danych Osobowych tzn. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37, że:

 1.  podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 3. art. 6 ust. 1 pkt. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 4. art. 6 ust. 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl
 6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Poprzez przesłanie mojego CV na adres mailowy moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania ADO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostaną usunięte ze zbiorów ADO.
 9. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie zostaną przekazane do Państwa trzeciego.
 10. Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod tel. 784 024 233 oraz adres e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz zawarcie umowy o pracę z wybranym kandydatem. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji pod numerem  728 359 437

INSPEKTOR DS. CIEPŁOWNICTWA I INSTALACJI SANITARNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”  poszukuje kandydatów na stanowisko

„INSPEKTOR DS. CIEPŁOWNICTWA I INSTALACJI SANITARNYCH”

Oferujemy zawarcie umowy o pracę na okres próbny od 01.01.2023r.

Wymagania:

Wykształcenie: WYŻSZE TECHNICZNE

kierunek /specjalność: CIEPŁOWNICTWO lub pokrewne

Uprawnienia/umiejętności:

 • Znajomość aktualnych norm, przepisów dotyczących ciepłownictwa, energetyki, instalacji sanitarnych oraz wymogów technicznych i środowiskowych;
 • Ukończone studia techniczne na kierunku ze specjalnością ciepłownictwo lub pokrewnym (może być tegoroczny absolwent),
 • Wiedza w zakresie eksploatacji sieci i instalacji cieplnych, sanitarnych, pomp i węzłów cieplnych,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera,
 • Biegła umiejętność obsługi oprogramowania typu Office, AutoCAD, Norma Pro,
 • Mile widziane jest posiadanie uprawnień wykonawczych i/lub projektowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, sanitarnych.
 • Mile widziane jest posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania relacji z pracownikami i użytkownikami,
 • Komunikatywność, sumienność i dobra organizacji pracy.

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców,
 • Dokonywanie i weryfikacja odczytów wodomierzy i ciepła,
 • Analiza i rozliczanie pobranego ciepła i ciepłej wody użytkowej przez użytkowników,
 • Analiza i rozliczanie pobranej zimnej wody przez użytkowników,
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych inwestycji, modernizacji i remontów w szeroko rozumianej gospodarce cieplnej i instalacyjnej
  (w szczególności przygotowywanie i weryfikacja przedmiarów, kosztorysów),
 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów do pozyskiwania środków finansowych
 • z zewnętrznych źródeł na remonty i inwestycje z zakresu energetyki i instalacji sanitarnych,
 • Współpraca z projektantami i wykonawcami podczas realizowanych inwestycji
  i remontów (w szczególności weryfikacja kosztorysów, odbiór robót),
 • Monitorowanie przepisów oraz technologii z zakresu energetyki i instalacji sanitarnych,
 • Opracowywanie koncepcji, studiów wykonalności, raportów środowiskowych, dokumentacji przetargowych, weryfikacji projektów budowlanych, technologicznych
  i branżowych,
 • Uczestniczenie w procesie związanym z przygotowaniem, prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji związanych z ciepłownictwem, energetyką i instalacjami sanitarnymi.

Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 30 listopada 2022 r.

Oferty CV należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – INSPEKTOR DS. CIEPŁOWNICTWA I INSTALACJI SANITARNYCH” w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, Os. Południe 37 44-253 Rybnik lub przesłać elektronicznie na adres: bkuczera@smp.rybnik.pl.

elektronicznie na adres: bkuczera@smp.rybnik.pl.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, tj. przesłanym na adres e-mail: bkuczera@smp.rybnik.pl CV, przez Spółdzielnią Mieszkaniową „Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000117149, posiadającą NIP 6421016929, REGON 272833522, którą reprezentują uprawnieni do jej łącznej  reprezentacji Prezes Zarządu – Rafał Przeczek oraz Z-ca Prezesa – Zdzisław Włodek,na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych.

Zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej: RODO), przez Administratora Danych Osobowych tzn. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37, że:

 1.  podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 3. art. 6 ust. 1 pkt. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 4. art. 6 ust. 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl
 6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Poprzez przesłanie mojego CV na adres mailowy moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania ADO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostaną usunięte ze zbiorów ADO.
 9. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie zostaną przekazane do Państwa trzeciego.
 10. Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod tel. 784 024 233 oraz adres e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz zawarcie umowy o pracę z wybranym kandydatem. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji pod numerem  728 359 437

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”  poszukuje kandydatów na stanowisko

„SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”

Oferujemy zawarcie umowy o pracę na okres próbny od 01.01.2023r.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (techniczne, ekonomiczne lub zarządzanie projektami);
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy pomocowych;
 • Znajomość systemu SL2014;
 • Znajomość systemu LSI,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i otwartość na zmiany;
 • Minimum 2 lata na podobnym stanowisku;
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office;
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B;

Zakres obowiązków:

 • Analiza krajowych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, dokumentacji naboru wniosków oraz powiązanych aktów prawnych niezbędnych w procedurze pozyskania dotacji,
 • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,
 • Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
 • Przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL2014, LSI ,
 • Monitorowanie poziomu i prawidłowości wykorzystania budżetów projektów,
 • Przygotowywanie wymaganych harmonogramów, sprawozdań kwartalnych i udział
  w kontrolach projektów,
 • Archiwizacja i kompletowanie dokumentacji projektowej, przygotowywanie dokumentacji do komunikacji z IZ.

Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 30 listopada 2022 r.

Oferty CV należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, Os. Południe 37 44-253 Rybnik lub przesłać elektronicznie na adres: bkuczera@smp.rybnik.pl.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, tj. przesłanym na adres e-mail: bkuczera@smp.rybnik.pl CV, przez Spółdzielnią Mieszkaniową „Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000117149, posiadającą NIP 6421016929, REGON 272833522, którą reprezentują uprawnieni do jej łącznej  reprezentacji Prezes Zarządu – Rafał Przeczek oraz Z-ca Prezesa – Zdzisław Włodek,na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych.

Zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej: RODO), przez Administratora Danych Osobowych tzn. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe”
z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37, że:

 1.  podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 3. art. 6 ust. 1 pkt. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 4. art. 6 ust. 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl
 6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Poprzez przesłanie mojego CV na adres mailowy moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania ADO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, następnie zostaną usunięte ze zbiorów ADO.
 9. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani nie zostaną przekazane do Państwa trzeciego.
 10. Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod tel. 784 024 233 oraz adres e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz zawarcie umowy o pracę z wybranym kandydatem. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji pod numerem  728 359 437

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 17.11.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 

 

Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 

lokali  mieszkalnych

 

 

Lokal 1. M2 Rybnik Os. Południe 37c/4a, pow. użytk. 30,00 m2 (I piętro),   

cena wywoławcza – 102.500,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

 

Lokal 2. pomieszczenia do adaptacji Rybnik Os. Południe 43, (parter), 

w wyniku której powstaną dwa mieszkania o powierzchni 32,41 m2 i 60,33 m2

na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, 

cena wywoławcza – 219.000,00 zł, wadium – 22.000,00 zł.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego za każdy lokal w wysokości 615,00 zł   ponosi nabywca. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. 

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 17.11.2022r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.