Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informujemy, że zmieniły się kryteria dochodowe przyznawania dodatków mieszkaniowych.  Aktualnie o dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria dotyczące powierzchni zajmowanego lokalu, u których średni miesięczny dochód (netto) przypadający na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

– na osobę w rodzinie kwoty 1.903,85 zł,

– na osobę samotną 2.538,46 zł.

Zajmowana powierzchnia lokalu nie może przekroczyć dla: 

  • 1 osoby 35m2+30%=45,5m2
  • 2 osób  40m2+30%=52,0m2
  • 3 osób  45m2+30%=58,5m2
  • 4 osób  55m2+30%=71.5m2
  • 5 osób  65m2+30%=84.5m2
  • 6 osób 70m2+30%=91,0m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy wstecz (nie więcej niż 5 miesięcy) – szczegóły tel. 511 436 766 i 728 359 432, 33. 

Zadłużenie nie jest przeszkodą w ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy. Warunkiem otrzymywania dodatku jest regulowanie różnicy pomiędzy otrzymywanym dodatkiem mieszkaniowym a naliczanymi opłatami za mieszkanie.

Rodziny wielodzietne, które posiadają kartę dużej rodziny, a nie otrzymują dodatku mieszkaniowego, mogą wnioskować również o dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych.

Wnioski o przyznanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać osobiście w siedzibie Sekcji Dodatków Mieszkaniowych 
przy ul. Raciborskiej 20.

https://www.opsrybnik.pl/formy-pomocy/dodatki-mieszkaniowe