Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

STATUT

FUNDACJI

przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

W RYBNIKU

Rybnik, dnia 2 września 2019 roku

RODZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną,  działającą na podstawie ustawy
  o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami, ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku (zwaną dalej Fundatorem) na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego w dniu
  10 lipca 2019 roku przed notariuszem Adamem Grzybczykiem w jego Kancelarii Notarialnej w Rybniku Rep. A Nr 4295/2019 (dalej Akt założycielski).

§ 2

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Rybnik.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele i zakres działalności Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Połączenie Fundacji z inną fundacją, zmiana celu lub Statutu Fundacji wymaga uprzedniej zgody Fundatora.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania Fundacji

§ 3

 1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz
  członków i  mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, w sferze działań pożytku publicznego, obejmującej zagadnienia i formy głównie dotyczące pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ochrony i promocji środowiska, rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, sportu, rekreacji i turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, seniorów, wspomagania osób i wspólnot lokalnych oraz promocji przedsiębiorczości dla aktywizacji i integracji społeczności spółdzielczej, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, rozwój infrastruktury usług społecznych, aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Fundacja realizuje te cele w szczególności przez realizację zadań w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  1. prowadzenia działalności charytatywnej i wspierania chorych i ubogich,
  1. promocji i ochrony zdrowia oraz środowiska,
  1. działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku,
  1. aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  1. upowszechniania i ochrony praw kobiet, mężczyzn i emigrantów oraz prowadzenia działalności na rzecz równych praw kobiet, mężczyzn
   i emigrantów,
  1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot osiedlowych i społeczności spółdzielczej,
  1. popularyzacji nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  1. organizowania przedsięwzięć i imprez w obszarze kultury i sztuki,
  1. organizowania działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej
   i wypoczynkowej,
  1. promocji i organizacji wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej,
  1. współpracy i wymiany doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz rozwijania kontaktów i współpracy między spółdzielcami
   i społeczeństwami,
  1. prowadzenia opieki nad dziećmi w punktach żłobkowych lub przedszkolnych,
  1. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

ROZDZIAŁ III

Majątek Fundacji

§ 4

 1. Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), z tego na prowadzenie działalności gospodarczej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Majątek fundacji zwiększa się o różnicę pomiędzy przychodami Fundacji
  a poniesionymi kosztami jej działalności.

§ 5

 1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
  1. środki przekazane przez Fundatora,
  1. darowizny, spadki, zapisy, tak w gotówce jak i w naturze, przekazane przez inne osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy,
  1. przychody z działalności statutowej,
  1. przychody z działalności gospodarczej,
  1. wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,
  1. dotacje i subwencje,
  1. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,
  1. wpływy z innych źródeł, w tym odsetek od lokat bankowych.
 2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych,
  w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach.

§ 6

 1. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji jakichkolwiek zobowiązań wobec członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób,
   z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
  1. przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  1. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  1. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 2. Fundacja dla zrealizowania swoich celów statutowych może zawierać umowy
  z organami administracji rządowej i samorządowej oraz osobami prawnymi
  i fizycznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV

Organy i organizacja Fundacji

§ 7

Organami Fundacji są:

– Zarząd Fundacji,

– Rada Fundacji.

§ 8

 1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
 3. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator oraz powierza im funkcje Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, natomiast członków Zarządu w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Rada Fundacji. 
 4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  1. Złożenia rezygnacji przez członka Zarządu. Rezygnację należy złożyć
   w formie pisemnej Fundatorowi, z określeniem terminu rezygnacji z pełnionej funkcji.
  1. Odwołania przez Radę Fundacji z powodu:
   1. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
   1. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
   1. przyczyn losowych uniemożliwiających należyte sprawowanie

funkcji.

 • Odwołania przez Fundatora w szczególności w przypadku utraty zaufania do członka Zarządu.
  • Skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • Śmierci członka Zarządu.
 • W przypadku kolejnego Zarządu wieloosobowego Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. Do składania oświadczenia woli za Fundację wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
 • Zarząd ustala szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej Fundacji oraz zasady prowadzenia przez Fundację działalności statutowej i gospodarczej.
 • Do kompetencji Zarządu należy:
  • Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności statutowej Fundacji.
  • Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz ich coroczne przedkładanie Radzie Fundacji.
  • Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
  • Przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
  • Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i jej reprezentowanie na zewnątrz
  • Realizacja celów statutowych Fundacji.
  • Sporządzanie projektów zmian Statutu.
  • Podejmowanie innych czynności i działań nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 • Decyzje Zarząd podejmuje w drodze zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • Wykonywanie funkcji w Zarządzie Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymaga zgody Rady. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Fundacji, a umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji lub inny upoważniony członek Rady.
 • Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po uprzednim zatwierdzeniu przez Fundatora lub Radę Fundacji.

§ 9

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli wewnętrznej Fundacji, składającym się z od 3 do 7 członków, wybieranych każdorazowo przez Fundatora.
 2. Członków pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator, natomiast członków następnych Rad powołuje ustępująca Rada Fundacji. Fundator w każdym przypadku wyznacza Przewodniczącego Rady.
 3. Kadencja Rady Fundacji  trwa 6 lat.
 4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba będąca:
  1. członkiem Zarządu Fundacji lub pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  1. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Rada wybiera ze swego grona, z-cę przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącego Rady wybiera Fundator.
 6. Udział w pracach Rady Fundacji ma charakter społeczny z tym, że członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, noclegów i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z pełnioną funkcją, na zasadach określonych
  w regulaminie. 
 7. Uchwały i decyzje Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy składu członków, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
  1. Złożenia rezygnacji przez członka Rady. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej Fundatorowi, z określeniem terminu rezygnacji z pełnionej funkcji.
  1. Odwołania przez Fundatora z powodu:
   1. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
   1. nienależytego wykonywania funkcji członka Rady,
   1. przyczyn losowych lub zaistnienia innych okoliczności, które
    w sposób długotrwały uniemożliwiają lub w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady,
   1. utraty zaufania do członka Rady,
   1. skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§ 10

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. powołanie i odwołanie członków Zarządu Fundacji za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których wyboru dokonuje Fundator,
  1. określanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz zatwierdzanie uchwał lub regulaminów dotyczących zwrotu wydatków ponoszonych przez Członków Zarządu lub Rady przy wykonywaniu pełnionych funkcji oraz przyznawania wszelkich gratyfikacji finansowych,
  1. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działalności statutowej Fundacji,
  1. sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli działalności Zarządu Fundacji,
  1. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości – niezależnie od jej wartości,
  1. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania
   w wysokości  przekraczającej 2 000,00 zł,
  1. opiniowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji oraz zatwierdzenie bilansu i udzielanie Zarządowi absolutorium,
  1. dokonywanie rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowych,
  1. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji
  1. Żądanie od Zarządu Fundacji wyjaśnień oraz przedłożenia wszelkich dokumentów we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Fundacji,
  1. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją, zmiany celu lub Statutu Fundacji po uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatora.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w kwartale. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub inny członek Rady przez niego upoważniony.
 3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. W przypadkach koniecznych, w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania Fundacji, Rada może powierzyć jej członkowi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Z chwilą objęcia funkcji Prezesa Zarządu  członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu do czasu objęcia tej funkcji przez nowego Prezesa Zarządu.  

ROZDZIAŁ V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków służących finansowaniu działalności statutowej w rozmiarach służących realizacji jej celów, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju lub zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Fundacja może prowadzić działalność w zakresie:   

2.1.      PKD 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

2.2.  PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

2.3.  PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet      

2.4.  PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

2.5.  PKD 55 Zakwaterowanie

2.6.  PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania       

2.7.  PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

2.8.  PKD 68  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

2.9.             PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi         

2.10.             PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

2.11.             PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja

2.12.             PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

2.13.             PKD 77 Wynajem i dzierżawa

2.14.             PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

2.15.             PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane      

2.16.             PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem

2.17.             PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników    

2.18.             PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 

2.19.             PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

2.20.             PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

2.21.             PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych 

2.22.             PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki       

2.23.             PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

2.24.             PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach        

2.25.             PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych   

2.26.             PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych        

2.27.             PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

2.28.             PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów           

2.29.             PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana      

2.30.             PKD 85 Edukacja

2.31.             PKD 85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego   

2.32.             PKD 85.59.A Nauka języków obcych   

2.33.             PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane           

2.34.             PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację     

2.35.             PKD 88 pomoc społeczna bez zakwaterowania

2.36.             PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych   

2.37.             PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi      

2.38.             PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana       

2.39.             PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

2.40.             PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych         

2.41.             PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

2.42.             PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych          

2.43.             PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej     

2.44.             PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem       

2.45.             PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

2.16          PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich,    

      gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady lub inne jednostki organizacyjne, powoływane w celu wykonania określonych zadań gospodarczych.
 • Działalność gospodarcza Fundacji może polegać na uczestniczeniu we wspólnych przedsięwzięciach oraz działalności innych osób prawnych i fizycznych przy udziale majątku Fundacji. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego. 
 • Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.
 • Podział dochodu ustala Zarząd Fundacji, którego decyzja wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 12

 1. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd

Fundacji. Działalnością gospodarczą prowadzoną przez zakład lub inną wyodrębnioną jednostkę organizacyjną kieruje Kierownik jednostki, będący kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

 • Zarząd Fundacji może powołać pełnomocników do wykonywania określonych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

§ 13

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu, połączenie i likwidacja Fundacji

§ 14

 1. Połączenie z inną Fundacją, zmiana Statutu lub celu działalności Fundacji może odbyć się wyłącznie za uprzednią zgodą Fundatora.
 2. Uchwały w przedmiocie połączenia z inną Fundacją, zmiany Statutu lub celu działalności Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
 3. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych
  i majątku lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających kontynuację jej działalności. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji.
 4. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator powołany przez Radę Fundacji. Likwidacja polega na zakończeniu bieżących interesów Fundacji, ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań i upłynnieniu majątku w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań.
 5. Na koniec każdego roku obrotowego w trakcie likwidacji a także po jej zakończeniu Likwidator sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.
 6. Zatwierdzone sprawozdanie z zakończenia likwidacji wraz z wnioskiem
  o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego  przekazywane jest przez Likwidatora właściwemu sądowi rejestrowemu w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania z zakończenia likwidacji.