Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Na wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 roku, uchwałą nr 10/2019 powołało fundację pod nazwą: Fundacja przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.  Fundacja poprzez wpis do Rejestru Sądowego w dniu 30.09.2019 r. uzyskała osobowość prawną.

Celem Fundacjijest prowadzenie działalności  społecznie użytkowej na rzecz członków i mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, w sferze działania pożytku publicznego, obejmującej zagadnienia i formy głównie dotyczące pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ochrony i promocji środowiska, rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty, wychowania, sportu, rekreacji i turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci, młodzieży, seniorów, wspomagania osób i wspólnot lokalnych oraz promocji przedsiębiorczości dla aktywizacji i integracji społeczności spółdzielczej, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązań alkoholowych oraz narkomanii, rozwój infrastruktury usług społecznych, aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakres działania określony jest w statucie Fundacji.

Dnia 10 lipca 2019 r. został podpisany przez Fundatora, reprezentowanego przez Zarząd SMP, akt notarialny „Oświadczenie o ustanowieniu fundacji”, w którym powołano pierwszy Zarząd Fundacji i Radę Fundacji.