Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POIS.01.07.01-00-0025/19

INFORMACJA ADMINISTRTORA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU PN. ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. JASTRZĘBSKIEJ I PATRIOTÓW W RYBNIKU”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku przy ul. Os. Południe 37.
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 • bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Południe”, ul. Os. Południe 37 w Rybniku;
 • listownie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe”, ul. Os. Południe 37, Rybnik; – e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl;
 • telefonicznie: 784 024 233;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 pkt. b RODO tj. w celu związanym z realizacją zawartej umowy dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych w Rybniku przy ul. Patriotów 32-50 i Jastrzębskiej 5 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Rybniku w podziale na dwa zadania”;
  b) art. 6 ust. 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie przepisów podatkowych;
 2. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora, firmy informatyczne i hostingowe, firmy archiwizujące dokumenty, instytucje finansujące, kancelaria prawna obsługująca Spółdzielnię, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzenia czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania Umowy, a następnie przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres 10 lat zgodnie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pan/Pani:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  c) na podstawie art. 17 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) na podstawie art. 18 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.