Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,

str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Południe” z siedzibą w Rybniku, Osiedle Południe 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 6421016929, REGON 272833522 (dalej: ADO);

2)    został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl; tel. 784-024-233;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania treści wiadomości, na podstawie:

a)  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).

b) odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);

c)  archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)   jeżeli kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą przetwarzane  m. in. w celu  wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO) oraz na podstawie obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);

4)    Posiada Pan/Pani prawo do: 

a)   dostępu do treści swoich danych,

b)   sprostowania swoich danych, 

c)   usunięcia swoich danych, 

d)   ograniczenia przetwarzania swoich danych

e)   przenoszenia swoich danych, 

f)    wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania swoich danych,

g)  cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałem na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wyżej wymienionych czynności mogę dokonać przez zgłoszenie na adres e-mail administratora danych osobowych smp@smp.rybnik.pl;

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, do której prowadzona jest niniejsza konwersacja, najpóźniej do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

6)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest adresat niniejszego e-maila, jak również ewentualnie inni pracownicy lub współpracownicy ADO. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, a którymi ADO zawarł umowę o świadczenie usług dla użytkowania systemów informatycznych.

7)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8)    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.